Właściwości ektoiny: ochrona w warunkach ekstremalnych

Ektoina należy do substancji kompatybilnych (w lit. ang. compatible solutes; zgodne/kompatybilne substancje rozpuszczone), które silnie wiążą cząsteczki wody. To tzw. osmoprotektant, który może gromadzić się w komórkach w wysokich stężeniach, nie zakłócając zachodzących w nich reakcji. Ektoina chroni komórkę przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych, jak promieniowanie czy stres osmotyczny.

Izotoniczny roztwór z ektoiną wspomagający leczenie stanów zapalnych oraz objawów układu oddechowego, w tym astmy alergicznej i niealergicznej, zapalenia oskrzeli czy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). 
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Ectodose. ZASTOSOWANIE: Wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych oraz objawów chorób układu odechowego - w astmie alergicznej i niealergiczna, zapaleniu oskrzeli, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: bitop AG
Reklama

Ektoina należy do ekstremolitów – związków syntetyzowanych (wytwarzanych) przez mikroorganizmy ekstremofilne, np. bakterie halofilne, które rozwijają się w warunkach dużego zasolenia (na pustyniach solnych), przy małej wilgotności i skrajnej ekspozycji na promieniowanie UV. Zasiedlają środowiska, w których temperatura w dzień może przekraczać 60 st. C, a w nocy spadać poniżej 0 st. C. Synteza ektoiny należy do mechanizmów zabezpieczających halofile przed szkodliwym wpływem warunków zewnętrznych. Ektoina, wiążąc wodę, tworzy ochronny płaszcz wodny wokół najważniejszych struktur komórek bakteryjnych. W analogiczny sposób ektoina może wpływać protekcyjnie na komórki ludzkiego organizmu.

Syntezę (produkcję) ektoiny inicjują więc ekstremalne warunki środowiska. Gdy ustaje działanie czynnika stresowego, dochodzi do zahamowania syntezy tego związku. (Do czynników stresowych należą bardzo wysokie lub niskie temperatury, duże zasolenie, obecność substancji niesprzyjających wzrostowi mikroorganizmów).

Czym jest ektoina?

Ektoina a stres osmotyczny

Ektoina to osmolit – cząsteczka wspomagająca osmoregulację, czyli zachowanie równowagi wodno-elektrolitowej komórek. Od stabilnej gospodarki wodno-elektrolitowej, regulowanej w procesie osmozy, zależy m.in. prawidłowa struktura i metabolizm komórki bakteryjnej.

Komórki, pod wpływem stresu osmotycznego (np. wzrostu ciśnienia osmotycznego), inicjują mechanizmy, dzięki którym mogą poradzić sobie ze szkodliwymi skutkami tego stanu. Procesy osmoregulacyjne dążą do zapewnienia turgoru komórki (stanu właściwego napięcia ściany komórkowej), czyli utrzymania warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi bakterii. Osmoregulacja (mająca na celu zachowanie równowagi wodno-elektrolitowej komórki) obejmuje m.in. akumulację związków osmoregulacyjnych – osmolitów (w wyniku syntezy). Osmolity to małe cząsteczki organiczne, które wpływają na stabilizację błon i białek komórkowych bez zakłócania centralnego metabolizmu komórki.

Ektoina to związek polarny, dobrze rozpuszczalny i obojętny elektrycznie; wytwarzany, gdy ciśnienie osmotyczne wewnątrz komórki jest zbyt wysokie (ektoina zapobiega nadmiernej utracie wody przez komórkę). W warunkach hiperosmotycznych dochodzi do odwodnienia cytoplazmy i związanego z tym spadku turgoru w komórkach. Ochronę przed tymi czynnikami stanowi synteza i kumulacja substancji osmoprotekcyjnych (jak ektoina), dzięki którym poprawia się stan hydratacji (uwodnienia) cytoplazmy.

Ektoina, jako cząsteczka ochronna, wywiera korzystny wpływ na objętość i turgor komórek (zależnych od stopnia uwodnienia) oraz zdolność komórek do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach.

Czym jest ektoina?