Obowiązek informacyjny – kontakt telefoniczny

Poniżej informujemy o sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z nawiązywanymi połączeniami telefonicznymi.

Administrator danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Solinea sp. z o.o.  z siedzibą w Ciecierzynie (21-003) Elizówka, ul. Szafranowa 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0001038630 posiadająca NIP 7123284694.

Cel przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji telefonicznej oraz budowania listy kontaktów w pamięci urządzeń wykorzystywanych do komunikacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji zamówień, przedstawienia oferty, przyjęcia bądź udzielenia informacji.

Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe są udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej informacji. Takimi podmiotami mogą być w szczególności podmioty współpracujące z Administratorem, w tym podmioty które świadczą usługi wsparcia informatycznego, prawnego, księgowego oraz audytu i ewaluacji działań Administratora. W przypadku realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które finansują dany projekt, dla celów sprawozdawczych i kontrolnych.

 Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane 

Dane nie będą przechowywane za wyjątkiem listy ostatnich połączeń oraz listy kontaktów w ramach urządzenia wykorzystywanego do przetwarzania danych.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 

W każdej chwili, w zakresie wynikającym z RODO, ma Pani/Pan prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • usunięcia danych – jeżeli Pani/ Pana zdaniem nie ma podstaw, aby przetwarzano Pani/Pana dane, może Pani/Pan żądać ich usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania danych – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – ma Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinna Pani/Pan wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem (przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  • przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dostarczone nam dane osobowe na podstawie umowy lub Pani/Pan zgody, może też nam Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
  • na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail biuro@solinea.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

Część operacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach innych niż Polska. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi przede wszystkim w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, których dostawcą jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Google Ireland Limited zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem nawiązania rozmowy telefonicznej w ramach świadczonych przez nasza firmę usług.