biuro@solinea.pl

+ 48 81 463 48 82

Dla Pacjenta

Szanowni Państwo

Na podstawie Ustawy „Prawo farmaceutyczne” z dnia 6 września 2001 roku Solinea Sp. z o.o. Sp. K. jako Podmiot Odpowiedzialny jest zobowiązana zbierać wszystkie informacje dotyczące działań niepożądanych* powstałych w wyniku stosowania produktów firmy.

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu produktu firmy Solinea, działanie niepożądane można zgłaszać pod numerem telefonu:

609350804 (całodobowo)
drogą mailową:
dzialanianiepozadane@solinea.pl
lub poprzez formularz

WYPEŁNIONY FORMULARZ PROSIMY NIEZWŁOCZNIE PRZESŁAĆ:
na adres e-mail: dzialanianiepozadane@solinea.pl,
a oryginał dostarczyć na adres firmy: SOLINEA Elizówka 65, Hala I, 21-003 Ciecierzyn.

*Za działanie niepożądane uznaje się każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego

Informujemy, że 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych (RODO).

Poniżej przesyłam klauzulę informacyjną, realizującą obowiązek informacyjny, który na nas spoczywa, jako Administratorze Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy z Państwem lub korzystania przez Państwa z oferowanych przez nas usług.

Proszę o zapoznanie się z nią. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „Solinea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Elizówce, Elizówka 65, Hala I, 21-003 Ciecierzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000496008, NIP 7123284694, REGON 061648660.

2. Kontakt w sprawie danych osobowych jest możliwy z Administratorem za pośrednictwem e: mail biuro@solinea.pl lub tel 81 463 48 82

3. Dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane celem kierowania do Ciebie ofert w ramach naszej współpracy oraz dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.

4. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy.

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak kierowanie do Ciebie ofert w ramach marketingu bezpośredniego oraz ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

– art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. w sytuacji gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez okres co najmniej 3 lub 10 lat od rozwiązania umowy – zgodnie z terminami przedawnienia w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.01).

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji współpracy, brak podania danych uniemożliwi realizację współpracy.

7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu.

8. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie Państwa danych, informatycy oraz nasi agenci celem realizacji naszej współpracy. Do Państwa danych mogą mieć dostęp podmioty przetwarzające (działające na nasze zlecenie), takie jak: firmy księgowe, kancelarie prawnicze, firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych, firmy hostingowe lub dostarczające programy zapewniające funkcjonalność prowadzonej przez nas strony internetowej.

10. Mają Państwo prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Formularz kontaktowy

Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu przez „Solinea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Elizówce, Elizówka 65, Hala I, 21-003 Ciecierzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Vi Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000496008, NIP 7123284694, REGON 061648660 w celach związanych z realizacją zgłoszenia, udzielaniem odpowiedzi na zgłoszenie, przygotowaniem i przesłaniem oferty handlowej w odpowiedzi na zgłoszenie wysłane za pomocą formularza kontaktowego.

Dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką prywatności , z którym się zapoznałam/-em. Jestem świadomy możliwości wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz tego, że jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonało się na podstawie zgody przed jej odwołaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania znajduje się w Polityce Prywatności.

SOLINEA

Elizówka 65
Hala I
21-003 Ciecierzyn

Telefon: + 48 81 463 48 82

Fax: + 48 81 463 48 86

E-mail: biuro@solinea.pl